Hľadáme maskota mesta Trebišov - Výtvarná súťaž

Galéria

Navrhni maskota a vytvor ho ľubovoľnou technikou.

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

• Mesto Trebišov, Mestské kultúrne stredisko v Trebišove, CVČ Trebišov.

2. Ciele súťaže

• Cieľom súťaže je konfrontácia výtvarnej tvorby, navrhnúť maskota mesta Trebišov, ktorý bude reprezentovať mesto ako jeden z ďalších symbolov mesta. Úlohou maskota bude sprevádzať návštevníkov, kultúrnymi, športovými a vzdelávacími aktivitami mesta a nadviazať kontakt s detským návštevníkom. Zámerom súťaže je podnecovať tvorivosť, kreativitu u všetkých generácii a objavovať nové výtvarné talenty stimulovaním záujmu.

3. Termíny súťaže

• 10.05.2022 - 13.06.2022 tvorba výtvarných prác

• 14.6.2022 -20.06.2022 vyhodnotenie súťaže

• 24.06.2022 vyhlásenie výsledkov súťaže

4. Témy výtvarných prác

• Maskotom môže byť postavička ženského alebo mužského pohlavia

• Maskot môže byť ako človek, zviera alebo iné.

• Maskot sa má vyznačovať veselým a priateľským výzorom.

• Maskot musí symbolizovať mesto.

5. Súťažné kategórie

ŠKOLA

I. kategória – žiaci I. stupňa základných škôl,

II. kategória – žiaci II. stupňa základných škôl,

III. kategória – žiaci stredných škôl.

VEK

• 6 - 19 rokov

6. Technika

• maľba

• kresba

• grafika

• počítačová grafika

• kombinovaná technika

7. Súťažné podmienky

• Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 6 rokov.

• Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s rozmerom formátu A4 alebo A3, jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu, odporúčame urobiť predvýber prác pedagógmi.

• Súťaž je neanonymná, každý autor na rubovú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora a kontakt; názov školy; meno a priezvisko vyučujúceho.

• Organizátori súťaže súťažné práce nevracajú.

• Zaslaním práce dáva zákonný zástupca autora práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme výstavy, ako aj zverejnenie formou propagačných materiálov.

• Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 13. 06. 2022 na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Lenka Čopanová , M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

• Za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

• Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom organizátora a účastník súťaže je povinný na náklady organizátora poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré účastníkovi súťaže vznikli počas účasti v súťaži, na organizátora.

• Účastník súťaže nesmie:

 reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so súťažou alebo jej organizátorom bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu organizátora,

 spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva organizátora; toto zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu súťaže.

• Organizátor sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu účastníci súťaže poskytnú na účely súťaže zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v súťaži a pre odovzdanie výhier.

• Zapojením sa do súťaže dáva účastník súťaže organizátorovi i výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje užívateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa), ako aj so spracovaním a archiváciou údajov za účelom identifikácie užívateľa ako výhercu súťaže, do ktorej sa zapojil.

8. Hodnotenie, ceny a odovzdanie cien

• Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto. Z víťazných prác jednotlivých kategórii porota vyberie finálny návrh na realizáciu maskota.

• Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.

• Ocenení tvorcovia budú vyhodnotení 24.06.2022 počas podujatia kultúrneho leta.

• Cenami v súťaži sú ceny venované organizátorom súťaže v prospech víťazov.

• Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

• Výherca súťaže berie na vedomie, že cenu je možné prevziať len osobne, pri účastníkoch súťaže, ktorí nedosiahli vek minimálne 18 rokov, so svojím zákonným zástupcom v stanovenom termíne.

• Výherca súťaže berie na vedomie, že stráca nárok na cenu v prípade, že nevykoná úkony smerujúce k uplatneniu výhry v termíne na to určenom.

• V prípade zániku nároku na cenu výhercovi súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady ceny.

9. Kontakt a informácie

MESTO TREBIŠOV

Mestské kultúrne stredisko

M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov

PhDr. Lenka Čopanová, MsC., tel.: 0903 645 827, e-mail: copanova@trebisov.sk

Propozície vypracoval:

PhDr. Lenka Čopanová, MsC.


Dátum lokálnej premiéry: 24. jún 2022
Dátum svetovej premiéry: 24. jún 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.