Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka platnosť.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.
 3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade Ticketware).
 4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať.
 5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.
 6. Usporiadateľ zabezpečuje predaj Vstupeniek na Podujatie a prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.msks.trebisov.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.msks.trebisov.sk . Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia.
 7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.msks.trebisov.sk   alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.
 8. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.msks.trebisov.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).
 9. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane elektronických vstupeniek, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.msks.trebisov.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.
 10. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VP neustanovujú inak. Rovnako nie               je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.
 11. Predĺženie platnosti Vstupeniek a náhradné termíny Podujatí, ktoré sa nemohli z dôvodu Krízovej           situácie súvisiacej s COVID 19  v Krízovom období uskutočniť, budú zverejnené na webovom                 portáli www.msks.trebisov.sk. Náhradný termín Podujatia bude Majiteľom vstupeniek pri predĺžení         platnosti Vstupeniek oznámený prostredníctvom webového portálu  spolu s oznámením o predĺžení       platnosti Vstupeniek
 12. V prípade, ak sa Podujatie nebude konať ani v náhradnom termíne, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky.